تبلیغات
حامیان جنبش مصاف (صدای فتح) - شب قدر کوتاهترین راه برای معراج انسان
حامیان جنبش مصاف (صدای فتح)
سه شنبه 17 مرداد 1391 :: نویسنده : رها
شب قدر عنوان خاصی برای یكی از شب های ماه رمضان است كه هرساله با آمدن این ماه تكرار می شود. در آموزه های قرآنی از میان شب های 29 و یا 30 گانه ماه رمضان به طور مشخص بیان نشده است كه كدام یك از شب ها شب قدر است. از این رو خداوند این شب را در میان شب های ماه رمضان نهان ساخته و با بیان اجمالی، تنها به خصوصیات این ماه پرداخته است.در ارزش و فضیلت این ماه می توان به آیات سوره قدر و آیه 2 تا 4 سوره فرقان مراجعه كرد. قرآن در در مقام تجرد و فراتر از ماده و جسم، زمان و مكان معنایی ندارد، زیرا خاستگاه زمان و مكان، ماده و عوالم با ویژگی های مادی است. با این همه، چه چیزی موجب شد تا خداوند از ارزش و فضیلت شبی سخن گوید كه آن را برابر با هزار ماه دانسته است؟ چه خصوصیات و ویژگی های برجسته ای دراین شب هست كه خداوند كه در مقام تجرد محض نشسته است و در پیشگاه وی زمان و مكان به حكم آفریده هایش هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارند، آن را این گونه از ارزش و فضیلت برخوردار ساخته است؟ برای رسیدن به پاسخی درست و در خور، تنها می بایست به مطالعه آموزه های قرآنی پرداخت. مقاله حاضر پاسخ این پرسش را براساس آیات قرآن ارائه می دهد.

ارزش و فضیلت شب قدر

سوره قدر با بیان این كه شب قدر از هزار ماه برتر است، بر ارزش و جایگاه آن تاكید كرده است.درآیه 3 سوره دخان بیان می كند كه یكی از علل و عوامل ارزش گذاری این شب، نزول قرآن به عنوان آخرین كتاب هدایت آسمانی است.پس از آن كه حضرت آدم(ع) به جهت ترك اولایی كه انجام می دهد و به دام ابلیس می افتد و به خاطر خوردن از درخت ممنوع، از بهشت خویش رانده می شود و هبوط می كند خداوند به جهت استغفار آن حضرت و پذیرش توبه وی، به او وعده می دهد كه می تواند در زمین، منتظر راهنمایی ها و هدایت های وحیانی باشد. به این معنا كه برای بازگشت به بهشت رضوان و بهشت جاویدانی كه در اندیشه آن از درخت ممنوع خورد می تواند با بهره گیری از آموزه های وحیانی كه برای هدایت و راهنمایی وی فرو فرستاده می شود خود را به مقام ویژه و مطلوب برساند.

از زمانی كه انسان با هبوط حضرت آدم(ع)، در زمین مستقر شد و زمین قرارگاه وی شد تا از متاع و امكانات آن بهره مند گردد و خویش را به مقام شایسته برساند، از سوی خداوند آموزه هایی وحیانی فرو فرستاد شد كه توسط پیامبران به مردمان ابلاغ گردید. آخرین كتاب آسمانی كه در بردارنده كامل ترین و گویاترین آموزه های وحیانی برای بشر است. در شب قدر بر پیامبر(ص) نازل شد. به سخنی دیگر آخرین و كامل ترین آموز ه های وحیانی برای هدایت بشر دراین شب بزرگ نازل شده است. از این رو در فضیلت و بزرگی این شب همین بس كه قرآن در آن فرود آمده است.خداوند در توصیف این شب از واژه مبارك استفاده كرده و آن را این گونه به بزرگی و مبارك بودن ستوده است. چنان كه گفته شد همه مكان ها و زمان ها از جهت انتساب به آفریدگارشان از صبغه قداست و مبارك بودن برخوردارند (عنكبوت آیه 56 و نیز فصلت آیه 10) با این حال، خداوند در قرآن سرزمین هایی را به مباركی و قداست ستوده است كه از آن جمله سرزمین فلسطین و قدس شریف است. (مائده آیه 21 و طه آیه 12 و اعراف آیه 137 و اسراء آیه 1). چنان كه زمانی چون شب قدر را نیز به عنوان شب مبارك توصیف و ستایش نموده است. (دخان آیه 3)

توصیف زمان و یا مكانی به عنوان مبارك به این معنا است كه آن زمان و مكان از بركت و خصوصیات ویژه و استثنایی برخوردار می باشد كه دیگر زمان ها و مكان از آن بی بهره اند مهم ترین عاملی كه موجب می شود خداوند شب قدر را به مبارك بودن بستاید عامل نزول قرآن است. قرآن به عنوان كتاب هدایتی، مهم ترین دلیلی است كه این شب را به این درجه از اهمیت و ارزش رسانده است.عامل دیگری كه قرآن آن را به عنوان سبب و علت ارزشمندی این شب بر می شمارد، نزول فرشتگان دراین شب است. هرچند كه بر پایه آموزه های قرآنی، فرشتگان برای ماموریت های متفاوتی هرشب و هر روز از سوی خداوند نازل می شوند تا به عنوان تقسیم كنندگان روزی و آورندگان دستور و یا ایجاد كنندگان آفرینش و یا محافظان وجودی در زمین انجام وظیفه نمایند، با این همه تاكید قرآن بر نزول فرشتگان دراین شب معنا و مفهوم خاصی می یابد. به كارگیری اسم جمع همراه با لام معرفه به صورت (الملائكه) به این معناست كه همه فرشتگان از كروبین و عالین تا دیگر فرشتگانی كه می بایست به عنوان ماموریت های روزانه در زمین باشند در این شب فرود می آیند و در زمین مستقر می شوند. می توان گفت كه دراین شب همایش بزرگی از همه فرشتگان در زمین برقرار می شود و آنان با حضور فرشته ای خاص به بررسی مسایل آفرینش به ویژه زمین و انسان می پردازند.

در سوره قدر از حضور موجودی برتر به عنوان روح سخن گفته می شود. این خود یكی از مهم ترین عوامل برای ارزش مندی این شب و برتری آن بر هزار ماه است. روح در آموزه های وحیانی و سنت معصومان(ع) در معانی چندی به كار رفته است كه می توان به روح مطلق، جبرئیل و روح انسانی اشاره كرد. با این همه به نظر می رسد كه مراد از این روح، امری فراتر از آن باشد كه در برخی از روایات و یا تفاسیر بدان تعبیر شده است. روح حقیقت حیات و مایه اساسی زندگی است. اگر موجودی معنای زندگی و حی بودن یافته است به خاطر وجود این امر خداوندی است كه از آن در این سوره و در برخی دیگر از آیات به عنوان روح اشاره شده است. او دراین همایش بزرگ فرشتگان به عنوان مهمان ویژه و رهبر و پیشوا حضور می یابد. حضور روح در زمین دراین شب است كه شب قدر را منزلت و مرتبتی داده است كه خداوند را به ستایش از آن وامی دارد. به سخن دیگر حضور این عوامل حیات در زمین در شب قدر آن چنان اهمیت و ارزش دارد كه خداوند بر خود فرض كرده است كه به گونه ای از این همه عظمت و بزرگی حضور تجلیل كند تا مردمان را به ارزش و جایگاه شب قدر آگاه سازد.در شب قدر و ارزش و جایگاه آن هزاران نكته باریك تر از موی وجود دارد كه به لحاظ رعایت اختصار به همین اندازه بسنده می شود.

شب قدر شب تقدیر

در آیات و آموزه های قرآنی كاركردهایی برای این شب بیان شده است كه افزون بر نشان دادن ارزش و اعتبار آن روشن می سازد كه چه كاركردها و آثاری برای انسان دارد. تبیین این آثار می تواند انگیزه ای برای گرایش مردمان به این شب باشد كاركردهایی كه قرآن بیان می كند به گونه ای است كه در زندگی بشر اثر مستقیم به جا می گذارد.یكی از آثار این شب كه در زندگی بشر تاثیر مهم و سرنوشت سازی دارد، تقدیر و تعیین سرنوشت است. (سوره دخان آیه 4) دراین شب است كه سرنوشت یك ساله انسان رقم زده می شود. قدر را از آن رو قدر گفته اند كه مقدار و اندازه هر چیزی در آن شب مشخص و معلوم می شود. اندازه و مقدار روزی هركس و سیر تحولات زندگی وی دراین شب رقم می خورد.
هنگامی كه همه فرشتگان با نماینده خاص و سرپرست بزرگ خود در زمین مستقر می شوند، هر یك از آنان به مسایل و مباحث مرتبط با انسان و هستی می پردازند و از آن جایی كه برای هر انسانی دست كم دو فرشته رقیب و عتید و فرشتگان نگهبان و محافظ می باشد آنان به مسایل او رسیدگی می كنند. از این روست كه دعا و مناجات و ایجاد ارتباط باجهان بالا دراین شب، بسیار آسان است. حضور همه فرشتگان در زمین این امكان را می بخشد تا انسان در حالت معنوی خاصی قرار گیرد و بتواند ارتباط معنایی و معنوی خوبی را با خدا برقرار كند.بنابراین امكان ارتباط بسیار خوب و نزدیك با سرپرستان امور انسانی كه در تعابیر عرفانی از آنان به رب النوع و در آیات قرآنی مقسمات امر و مانند آن یاد می شود بهترین فرصتی است كه انسان می تواند خود را بسازد و از این شب بهترین بهره را ببرد.

شب قدر، شب معراج انسان

در این شب است كه دروازه ای از زمین به آسمان گشوده می شود و انسان به سادگی و آسانی می تواند از این دروازه آسمانی به سوی حیات مطلق و زندگی معنوی بالا رود. در این شب است كه همه دروازه های آسمانی به روی بشریت گشوده است و انسان می تواند با سلطان و برهان مبین از اقطار آسمان و دروازه های آن بگذرد. این برهان و سلطان مبین كه به آدمی یاری می رساند همان آموزه های وحیانی و توسل و شفاعت اولیای خداوندی است كه دستگیره و عروه الوثقای اویند.
حضور روح در این همایش آسمانی فرشتگان، به آدمی این فرصت استثنایی را می دهد تا با حقیقت زندگی و حیات طیب، ارتباط برقرار كند. در این زمان كه روح خود را به زمین فرود آورده است آدم هوشیار و زیرك آن است كه عروج كوتاه خویش را كه به بزرگی همه هستی است انجام دهد.

در این شب، روح بر زمین فرود آمده است تا این امكان برای همگان فراهم شود كه در كوتاه ترین راه و زمان به هدف معراجی خویش دست یابند اگر در شب های دیگر برای دست یابی به روح و فرشتگان عالی و كروبیان درگاه خداوند، نیازمند عروجی بس بزرگ و گامی بس بلند است در این شب روح و فرشتگان مقرب خداوند بر زمین فرود آمده اند تا هر انسانی با هر توان و توشی، با كوتاه ترین و كم ترین زمان ممكن به معراج دست یابد.شب قدر كوتاه ترین راه و كم ترین زمان ممكن برای معراج انسان است. اگر برای دیدار دوست در شب های دیگر می بایست ساعت ها نشست و روزهای بس بلند عبادت كرد و زمانی بس زیاد در انتظار ماند، اكنون خود ملاقات شوندگان به سوی ملاقات كنندگان آمده اند. همه زمان های انتظار فرو ریخته است و هر دیوار و حاجب و حایلی از میان برداشته شده است. همه فرشتگان بار عام داده اند و همگان را در جامه و حالی می پذیرند. هر كس با هر وضعیتی كه دارد می تواند در این بار عام حضور یابد و هر كس هر نیاز و حاجتی دارد می تواند به آسانی با مسئولان و ماموران آن بخش در میان بگذارد و به حاجت خویش برسد.

از این روست كه گفته اند شب قدر شب معراج انسان است. شب قدر، كوتاه ترین راه و كم ترین زمان برای رسیدن به مقصد است. اگر انسان در جست وجوی حیات معنوی و معراج قدوسی می باشد، در این زمان صاحب معراج نزول كرده است تا خود با دستگیری از مردم، آنان را بالا كشد. این فرصتی است كه در هیچ شبی رخ نمی دهد. این گونه است كه خداوند این شب را برهزار ماه برتری می دهد. به این معنا كه درك واقعی یك شب قدر به تمام عمر آدمی می ارزد. شب قدر شب عروج است و هر انسانی می تواند به سادگی و آسانی معراجی را كه آرزوی هر كسی است انجام دهد و به مراحل عالی انسانی و مراتب و مقامات برتر عرفانی دست یابد.

شب قدر، شب ائمه(ع)

شب قدر، شب ائمه اطهار(ع) است. در این شب است كه فرشتگان و روح نازل می شوند. این اتفاق هر ساله رخ می دهد. از این روست كه قرآن از واژه تنزل استفاده كرده است. این واژه فعل مضارع است كه دلالت بر تداوم و استمرار می كند. قرآن بیان می كند كه در شب قدر هر سال همه فرشتگان با روح نازل می شوند و در زمین مستقر می گردند. برای هر نزول و فرودی محل نزول و مكان فرودی هست. فرشتگان و روح در شب قدر بر پیامبر(ص) و دیگر معصومان(ع) در زمان حیاتشان نازل می شدند. در زمان ما آنان بر حضرت ولی عصر(عج) نازل می شوند. روایات بسیاری از امامان(ع) این معنا را تایید می كند. از این رو می بایست گفت كه شب قدر شب ائمه(ع) است.از آن جایی كه امام عصر(عج) در حال حاضر انسان كامل و خلیفه و حجت خداوند بر جهانیان است، فرشتگان بر وی نازل می شوند تا ضمن بهره مندی از وی به فرمان ها و دستورهای او گوش فرا دهند.

به نظر می رسد كه حضور فرشتگان و روح در نزد ولی عصر(عج) برای بهره مندی از خلیفه الهی است كه به حكم الهی قرارگاه وی در زمین است. به این معنا كه روح كه مایه حیات و فرشته زندگی است به دستور ولی عصر(عج) و خلیفه زمان عمل می كند. به سخن دیگر وی نیز همانند دیگر فرشتگان برای بهره مندی و فرمان بری بر زمین نازل می شود تا از ولی عصر و انسان كامل بهره برد، زیرا به حكم الهی همه فرشتگان بی استثنا می بایست مطیع انسان كاملی باشند كه خلیفه الهی است. در آیات مرتبط با آفرینش انسان و حضرت آدم(ع) كه در سوره بقره آمده است همه فرشتگان مامور می شوند كه بر انسان كامل (حضرت آدم در آن زمان) سجده برند و از وی اطاعت كنند. سجده در مفهوم قرآنی به معنای اطاعت و پذیرش محض فرمان و بهره گیری از مسجود است. از این رو به دستور الهی پس از سجده تكوینی و تشریعی به آموزش مستقیم و غیرمستقیم آدم(ع) نیازمند شدند تا به واسطه وی، به كمالات لایق خویش دست یابند.حضور روح در جمع فرشتگانی كه به دیدار ولی عصر(عج) و خلیفه الهی می آیند به این معنا است كه او نیز برای بهره مندی علمی و وجودی و دست یابی به كمالات برتر كه بی نهایت است به حضور می رسد و از وی آموزش و دستور می گیرد. به سخنی دیگر در شب قدر همه فرشتگان آسمانی و زمینی به حضور واسطه فیض الهی می رسند تا به طور مستقیم از او دستور گیرند و از آموزش ها و علوم وی بهره مند گردند.

شب قدر شب بی نهایت

براین اساس شب قدر شب دست یابی به بی نهایت است. هر كسی كه بخواهد با حق مطلق باشد و از كمالات وی بهره برد می بایست به حضور ولی عصر(عج) برسد. اگر فرشتگان و روح برای بهره مندی در این شب به زمین سرازیر می شوند، این انسان ناقص چرا از این شب بهره مند نشود؟ هنگامی كه فرشتگان برای بهره مندی از خلیفه الهی می آیند، انسان چرا نمی بایست با اعمال این شب، خود را به آن جا نرساند و از معراج بهره مند نشود؟برای دست یابی به فضایل و آثار این شب بزرگ اعمال چندی چون شب زنده داری و تهجد و قرائت قرآن و غسل ویژه و مانند آن بیان شده كه انسان با روح پاك و پاكیزه خویش می تواند به سادگی به آنها عمل كند و به معراج بزرگ دست یابد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:34 ب.ظ

Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided vibrant clear concept
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:22 ق.ظ
Everything is very open with a precise description of the challenges.
It was truly informative. Your website is very useful.
Many thanks for sharing!
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:29 ق.ظ
I really like what you guys are up too. This type of clever work and exposure!
Keep up the fantastic works guys I've added you guys to blogroll.
سه شنبه 6 تیر 1396 09:09 ب.ظ
Loving the info on this internet site, you have
done great job on the blog posts.
سه شنبه 6 تیر 1396 06:46 ق.ظ
Loving the information on this web site, you have done outstanding
job on the articles.
سه شنبه 2 خرداد 1396 07:26 ب.ظ
It is appropriate time to make some plans for the future and it is time
to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or
tips. Maybe you can write next articles referring to this
article. I wish to read more things about it!
چهارشنبه 30 فروردین 1396 07:53 ق.ظ
It's an remarkable paragraph in support of all the online people; they
will obtain benefit from it I am sure.
پنجشنبه 19 مرداد 1391 09:13 ب.ظ
یا علی یا علی ...مارا دریاب تو دراین شبهای قرآنی مارا در گوشه چشمانت نگاهی داشته باش
پنجشنبه 19 مرداد 1391 07:05 ب.ظ
【خْْـــداےِ مـــטּ】


شعلـــ ه درونـــ َم (!) ~>♥

را چیـــزےِ جـــز رسیـــدטּ بـــ ه تـــو خـــاموش نســـازد...√


ارام نمیگیـــر َم جـــز در کنـــار تـــو...√


(و قـراری لا یقر دون دنوی منک)

◄◄◄

∼✿∼ 【منـــاجـــات المفتـــقریـــטּ】∼✿∼

❤الــتــماســ دعــا...یــامــهــدے❤

یتیمےِ ... درد بےِ درمـــاטּ... یتیمےِ ...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

بسم رب المهدی
این صدای پای فتح است که می آید
1173 سال است که او منتظر 313 مرد است. به راستی مرد شدن چقدر زمان می برد...
منتظر نشسته بودیم و دعا می کردیم که چشممان به یک حدیث افتاد: افضل الاعمال انتظار الفرج. افضل الاعمال... عمل... یعنی انتظار فرج یک عمل است و اینجاست که لتغربلن غربلتا"...
انصافا کافی نیست؟ صد و بیست و چهار هزار پیامبر، دردانه خدا احمد، سیزده جلوه خدای جلیل و این قرآن آمده اند که به ما آموزش منتظر ایستادن را بیاموزند. کمی انصاف...
کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا...
منتظران! ما در میدان نبرد ایستاده ایم... باید مشخص کنیم کدام طرفیم... حق یا باطل.
آیا زمان آن نشده که بفهمیم یتیمیم و برای آمدن پدر مهربان زمان و زمین باید قدمی برداریم؟
کاش منتظر بودن را از او یاد بگیریم.
آمده ایم که دعای عهد را عمل کنیم. آمده ایم که به تنها منتظر راستین عهد در این غربت هزار ساله بگوییم اگر جبهه شیطان تمام قد در این میدان وارد شده و اگر ابلیس برای ادامه حیات خود، تمام ابزار زنگ زده ی دنیایش را به کار گرفته، ما نیز در جبهه حق و در سپاه شما شمشیر می زنیم تا خداوند ما را در صف فتح بپذیرد.
به امید ظهور مولا که صد البته بسیار نزدیک است...
مدیر وبلاگ : منتظر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

ساخت کد موزیک آنلاین

صدای فتح

فتنه شیطان

حقیقت زمان...

berozfa

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما AmmarName.ir بررسی و معرفی کالای باکیفیت ایرانی

تالار گفتمان زمینه سازی ظهور

http://zakerin.ir/ItemList-1678.html تماس با ما چاپ این صفحه